VV Sint Joost

Privacy

Under construction

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 2018

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

 • gegevens beter te beveiligen
 • Je privacy te waarborgen

Privacy verklaring
V.V. Sint Joost hecht veel waarde aan je privacy en je gegevens.
Ook wij ontkomen er niet aan om persoonsgegevens te registeren i.v.m. je lidmaadschap, je functie als bestuurslid, vrijwilliger, sponsor enz, enz.

Persoonsgegevens die wij verwerken
V.V. Sint Joost verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging en/of omdat je sponsor, bestuurslid, vrijwilliger bent.
De gegevens die wij verwerken heb je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
V.V. Sint Joost verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen lidmaatschap c.q. contributie
 • KNVB lidmaatschap
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenV.V. Sint Joost verwerkt ook
 • persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor afracht aan de KNVB.

Geautomatiseerde besluitvorming
V.V. Sint Joost neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen c.q. bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid of vrijwilliger van V.V. Sint Joost) tussen zit. V.V.
Sint Joost gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Besturingssysteem Windows, Antivirus/Antispam software, Emailsoftware, Excel. Deze software wordt gebruikt voor van de ledenadministratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
V.V. Sint Joost bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wedstrijdverslagen, wedstrijdfoto’s en krantenverslagen waar jij in vermeld staat bewaren wij in ons historisch verenigingsarchief. Om nadrukkelijk verzoek als jij niet wilt dat deze gegevens in ons archief worden bewaart kun je ons verzoeken deze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
V.V. Sint Joost verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/instellingen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. V.V. Sint Joost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
V.V. Sint Joost gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door V.V. Sint Joost en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen bij het bestuur. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . V.V. Sint Joost wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
V.V. Sint Joost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op het bestuur.

V.V. Sint Joost V.V. Sint Joost, gevestigd aan Schrevenhofsweg 20 6112 AB Sint Joost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

V.V. Sint Joost
Schrevenhofsweg 20
6112 AB Sint Joost
0475486529

de Functionaris Gegevensbescherming van V.V. Sint Joost